Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zveřejněny 15.12.2022

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou tu proto, abyste snáze porozuměli tomu, jaké údaje o Vás shromažďujeme a proč (dále jen jako „Zásady“). V souvislosti se vznikem pracovního poměru v rámci naší společnosti nám svěřujete Vaše osobní údaje. Nebereme to na lehkou váhu a usilovně pracujeme na tom, abychom Vaše osobní údaje chránili a umožnili Vám je spravovat.

1. NA ÚVOD

1.1. Pokud se budeme vyjadřovat v první osobě množného čísla jako „my“ nebo „naše společnost“ je tím myšlena naše společnost ‹beat›app, s.r.o., IČO: 142 70 552, se sídlem Chalupníkova 1234/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 88504, vystupující jako správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“).

1.2. Jakmile se vyjadřujeme o Vás v druhé osobě množného čísla jako „Vy“ je tím myšlen zaměstnanec Správce. Tato osoba má postavení subjektu údajů (dále jen „Subjekt údajů“).

1.3. Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) s a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1.4. Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5. Další pojmy (termíny) jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, „subjekt údajů“, „zpracování osobních údajů“, „správce“, „zpracovatel“, „rizikové zpracování“, „automatické individuální rozhodování vč. profilování“ a „odpovídající technická a organizační opatření“ mají význam a je potřeba je vykládat v souladu a v kontextu s GDPR.

1.6. Profilování je jakákoliv forma automatizovaného zpracovávání osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů na vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby. Výsledkem profilování jsou především analýzy nebo předvídání aspektů dotčené fyzické osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem. V podstatě je to způsob zpracovávání osobních údajů, na základě kterého se zpracovávané osobní údaje použijí na vytvoření profilu subjektu údajů, pomocí kterého je možné předvídat chování nebo osobní preference subjektu údajů.

1.7. Automatizované individuální rozhodování je způsob, kdy o právech a povinnostech subjektů údajů rozhoduje určitý počítačový program, teda v podstatě cesta k rozhodování bez lidského faktoru, resp. Lidský faktor pouze nastaví pravidla, na základě kterých naprogramovaný počítačový program následně vykonává rozhodnutí.

1.8. Právním základem zpracovávání je zákonný důvod, na základě kterého je naše společnost jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME

2.1. Zpracováváme o Vás následující údaje:

 1. adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa korespondenční, e-mail, telefon
 2. platební údaje: bankovní spojení
 3. další nezbytné údaje pro plnění zákonných povinností zaměstnavatele ve vztahu k orgánům veřejné moci
 4. údaje o komunikaci se Správcem.

2.2. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění zákonných a smluvních povinností zaměstnavatele souvisejících se vznikem pracovněprávního vztahu mezi naší společností jako správcem a Vaší osobou jako subjektem údajů (např. za účelem přihlášení na sociální na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění či plnění daňových povinností, zasílání mzdy apod.)

2.3. Osobní údaje lze uložit po delší dobu, než je uvedena v níže uvedené tabulce, pokud se tyto zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ

3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:

 1. Splnění zákonné povinnosti správce, tj. Vaše osobní údaje musíme zpracovávat z důvodu, abychom splnili povinnosti, které naší společnosti ukládá zákon (např. za účelem přihlášení na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daňové povinnosti, vyplacení mzdy, zabezpečení lékařské prohlídky, zabezpečení BOZP apod.),
 2. Splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy se subjektem údajů, tj. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu, abychom plnili naše povinnosti ze smlouvy, kterou naše společnosti uzavřela s Vaší osobou (např. naše společnost uzavře s Vaší osobou pracovní smlouvu, a za účelem, aby Vám zasílala mzdu na Váš bankovní účet, potřebuje zpracovat tento Váš údaj),
 3. Náš oprávněný zájem, tj. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu, abychom v případě, že se něco pokazí, mohli uplatnit naše práva u příslušného orgánu (např. soudní řízení apod.).

4. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uživatelé, tj. zaměstnavatelé, k němuž jste jako zaměstnanci agentury práce za účelem výkonu práce dočasně přiděleni
 2. Externí společnosti, které využíváme na zpracování Vaší mzdové a personální agendy
 3. Ubytovatelé, v případě, že Vám zabezpečujeme i ubytování
 4. Dopravci, v případě, že Vám zabezpečujeme i soukromou dopravu
 5. Mobilní operátor, v případě, že Vám poskytujeme firemní telefon
 6. Pojišťovny
 7. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb
 8. Externí společnosti, které využíváme na školení v oblasti BOZP
 9. Externí společnosti, které využíváme na školení v dalších oblastech
 10. Státní orgány kontroly a dozoru, jako inspektoráty práce
 11. Zdravotní pojišťovny
 12. Česká správa sociálního zabezpečení
 13. Finanční úřady
 14. Dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR; například spolupracujícím advokátům, poskytovatelům programů, které využíváme pro lepší zabezpečení a chod našich služeb

5. INFORMACE O TOM, ZDA NAŠE SPOLEČNOST ZAMÝŠLÍ PŘENÉST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO DO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

5.1. Naše společnost nezamýšlí přenášet Vaše osobní údaje do třetích zemí (tj. do zemí, které nejsou v Evropské unii) nebo do mezinárodní organizace.

6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje uchováváme po dobu 10 let ode dne skončení pracovního poměru.

7. INFORMACE O TOM, ZDA JE POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKONNÝM NEBO SMLUVNÍM POŽADAVKEM, NEBO POŽADAVKEM, KTERÝ JE POTŘEBNÝ PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, ZDA JE SUBJEKT ÚDAJŮ POVINEN POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE, A TAKÉ MOŽNÉ NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ TAKOVÝCH ÚDAJŮ

7.1. Jelikož jste zaměstnancem naší společnosti, naše společnost má povinnost v souvislosti se vznikem a trváním Vašeho pracovněprávního vztahu plnit různé zákonné a smluvní povinnosti. Tyto údaje jste povinen nám poskytnout. Pokud byste nám svoje údaje neposkytl, tak s Vámi nemůžeme uzavřít pracovní smlouvu, resp. Dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8. INFORMACE O EXISTENCI AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ A INFORMACE O POUŽITÉM POSTUPU, VÝZNAMU A PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDCÍCH TAKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO SUBJEKT ÚDAJŮ

8.1. Naše společnost jako správce nevyužívá Vaše osobní údaje na profilování. Naše společnost jako správce nevyužívá automatizované individuální rozhodování.

9. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDJŮ SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právo být informováni o zpracování Vašich osobních údajů;
 2. Právo na přístup k osobním údajům;
 3. Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů;
 4. Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“)
 5. Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 6. Právo vznést námitku pro zpracování osobních údajů;
 7. Právo na přenositelnost osobních údajů;
 8. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování;
 9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů;
 10. Právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování před datem odvolání souhlasu;
 11. Právo podat stížnost dozorovému orgánu;

Konkrétní informace co je obsahem jednotlivých práv a případně jak je uplatnit je uvedeno v části „VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“.

10. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

i. Právo být informováni o zpracování Vašich osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům

1.1 Informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám sdělujeme prostřednictvím dokumentu: Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů, kterým je zaměstnanec.

1.2 Jako subjekt údajů máte právo získat od správce (tj. naší společnosti) potvrzení o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají.

1.3 Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, které o Vaší osobě zpracováváme a zároveň máte právo na to, abychom Vám poskytli následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naší společnosti:

 1. Informaci o tom, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. Informaci o tom, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme o Vaší osobě,
 3. Informaci o příjemcích, případně alespoň kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje poskytnuty, zejména třetích zemí, případně příjemci, kterými jsou mezinárodní organizace,
 4. Pokud je to možné, tak informaci o předpokládané době uchování Vašich osobních údajů nebo, pokud to není možné, tak informace o kritériích na její určení,
 5. Informaci o tom, že máte právo od správce (tj. naší společnosti) požadovat opravu Vašich osobních údajů nebo požadovat jejich vymazání nebo omezení zpracování nebo, že máte právo vznést námitku proti takovému zpracování,
 6. Informaci o tom, že máte právo podat stížnost dozorovému orgánu,
 7. Informaci o tom, že pokud jsme Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás, máte právo na získání jakýchkoliv dostupných informací, pokud jde o jejich zdroj,
 8. Informaci o tom, že při rozhodování využíváme, případně nevyužíváme automatizované rozhodování včetně profilování, a pokud využíváme automatizovaný způsob rozhodování, tak máte právo na to, abychom Vám poskytli alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

1.4 Pokud bychom Vaše osobní údaje přenášeli do třetí země nebo mezinárodní organizace, máte právo jako subjekt údajů být informován o přiměřených zárukách týkajících se přenosu (tj. o tom, jakým způsobem je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů v třetích zemích).

1.5 Jako správce je naše společnost povinna Vám poskytnout kopii Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě zpracováváme. Za jakékoliv další kopie, o které jako subjekt údajů požádáte, je naše společnost oprávněna jako správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud jako subjekt údajů podáte žádost elektronickými prostředky, informace Vám poskytneme prostřednictvím e-mailové zprávy (na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší žádosti), pokud jako subjekt údajů nepožádáte o jiný způsob.

ii. Právo na opravu osobních údajů

2.1 Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce bez zbytečného odkladu opravila Vaše nesprávné osobní údaje. S ohledem na účely zpracování máte právo jako subjekt údajů na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.

2.2 Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

iii. Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“)

3.1 Jako subjekt údajů máte právo dosáhnout u naší společnosti jako správce, aby byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány. Naše společnost jako správce je povinna bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, pokud je splněný některý z těchto důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je získávali nebo jinak zpracovávali,
 2. Jestliže se zpracování Vašich osobních údajů provádí na právním základě Vašeho souhlasu a jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na základě, kterého se zpracování vykonává, a zároveň už neexistuje jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů,
 3. Využijete jako subjekt údajů Vaše právo namítat proti zpracování osobních údajů uvedené v bodě 5,
 4. Vaše osobní údaje se zpracovaly nezákonně,
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazané, aby se splnila zákonná povinnost vyplývající z právních předpisů EU, případně právních předpisů ČR,
 6. Osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou informační společnosti, přičemž jsou zpracovány osobní údaje dítěte.

3.2 V případě, že by naše společnost jako správce zveřejnila Vaše osobní údaje a máme povinnost vymazat Vaše osobní údaje, informujeme správce, který provádí zpracování Vašich osobních údajů, že jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie a repliky. Tyto kroky podnikneme se zřetelem na dostupnou technologii a náklady formou vhodných opatření včetně technických opatření.

3.3 Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé vymazání osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

iv. Právo na omezení zpracování osobních údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce omezila zpracování osobních údajů za předpokladu, že jde o jeden z těchto případů:

 1. Pokud jako subjekt údajů napadnete správnost Vašich osobních údajů, máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů během období, které naši společnosti jako správci umožní ověřit správnost Vašich osobních údajů,
 2. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů protizákonné a Vy jako subjekt údajů namítáte proti vymazání Vašich osobních údajů a namísto toho žádáte o omezení jejich použití,
 3. Pokud naše společnost jako správce už Vaše osobní údaje nepotřebuje na účely zpracování, ale potřebujete je Vy jako subjekt údajů k prokázání, uplatňování nebo obhajování Vašich právních nároků,
 4. Pokud jako subjekt údajů namítáte vůči automatizovanému rozhodování včetně profilování, které může naše společnost jako správce využívat při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů během doby, která naši společnosti, jak správci umožní ověřit, jestli jsou oprávněné důvody naši společnosti jako správce dostatečné na tento způsob zpracování osobních údajů.

4.2 Během období, ve kterém naše společnost jako správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, je naše společnost oprávněna, jak správce Vaše osobní údaje jen uchovávat. Jakékoliv jiné zpracovatelské operace je naše společnost jako správce oprávněna vykonat jen:

 1. Za předpokladu, že k tomu udělíte souhlas,
 2. Je to potřebné na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
 3. Je to potřebné na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
 4. Je to potřebné z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské nebo České republiky.

4.3 Před tím, než bude omezení zpracování zrušeno, je naše společnost jako správce povinna Vás o této skutečnosti informovat.

4.4 Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

v. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

5.1 Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv podat námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracování Vašich osobních údajů, které je vykonáváno na následujícím právním základě:

 1. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nevyhnutelné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci,
 2. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana.

5.2 Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv namítat vůči profilování vykonávanému na základě právních základů uvedeném v předchozí větě. Po uplatnění Vašeho práva podat námitku v souladu s tímto bodem, nesmí naše společnost jako správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud naše společnost neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo naše společnost neprokáže, že důvodem zpracování je prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

5.3 Taktéž máte právo jako subjekt údajů podat námitku pro zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracované na účely přímého marketingu, a taktéž máte právo namítat vůči profilování v rozsahu, který souvisí s přímým marketingem. Po uplatnění Vašeho práva namítat v souladu s tímto bodem nesmí naše společnost jako správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje na účely přímého marketingu.

5.4 Jako subjekt údajů máte právo uplatňovat své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

vi. Právo na přenositelnost osobních údajů

6.1 Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli naši společnosti jako správci. Naše společnost jako správce má povinnost Vám poskytnout tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

6.2 Taktéž jako subjekt údajů máte právo požadovat, aby naše společnost přenesla Vaše osobní údaje jinému správci.

6.3 Naše společnost je povinna přenést Vaše osobní údaje za předpokladu, že zpracování Vašich osobní údajů vykonává naše společnost automatizovanými prostředky (tj. např. máme Vaše údaje v naší interní počítačové databázi) a zároveň, že Vaše osobní údaje naše společnost zpracovává na jednom z následujících právních základů:

 1. Na základě Vašeho souhlasu,
 2. Nebo naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě toho, že je mezi Vámi jako subjektem údajů a naší společností uzavřena smlouva, při plnění, které je nevyhnutelné, abychom zpracovali Vaše osobní údaje (např. Smlouva o zprostředkování zaměstnání, kdy z důvodu hledání vhodné práce pro Vás, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje).

6.4 Při uplatňování svého práva na přenositelnost Vašich osobních údajů máte právo na to, aby byl přenos Vašich osobních údajů provedený přímo od naší společnosti k druhému správci za předpokladu, že je to technicky možné.

vii. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

7.1 Při našem zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází nikdy k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

viii. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

8.1 Pokud je pravděpodobnost, že vznikne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody v důsledku porušení našeho zabezpečení, oznámíme Vás to bez zbytečného odkladu.

ix. Právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání před datem odvolání souhlasu

9.1 Pokud naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje na právním základě, kterým je Váš souhlas, tj. naší společnosti jste poskytl/la buď písemně na papíře, nebo elektronicky (např. vyplněním formuláře na internetu) prohlášení, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

9.2 Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Jako správce je naše společnost povinna zabezpečit, aby odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů bylo z Vaší strany jako subjektu údajů alespoň tak jednoduché, jako jeho poskytnutí.

9.3 Odvolat Váš souhlas můžete formou emailové zprávy adresované na e-mailovou adresu naší společnosti. V rámci e-mailové zprávy musíte uvést Vaše identifikační údaje, abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň v rámci zprávy musíte uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Jan Novák, nar. 02.12.1968, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti“).

9.4 Odvolat Váš souhlas můžete také formou poštovní zásilky odeslané na adresu sídla naší společnosti. V dopise musíte čitelně uvést Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň musíte v dopise uvést, text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. Já, Jan Novák, nar. 02.12.1968, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“) Taktéž je vhodné dané odvolání vlastnoručně podepsat.

9.5 Odvolat Váš souhlas můžete také osobně, a to na jakékoliv pobočce naší společnosti.

9.6 Naše společnost Vás, jako subjekt údajů, může po doručení odvolání souhlasu (především v případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktovat (např. telefonicky) za účelem kontroly, že odvolání souhlasu vytvořila a provedla Vaše osoba.

11. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem. Tyto Zásady Vás seznamují s rozsahem, obsahem a způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje.

11.2. Osobní údaje, které zpracováváme jsou ve vztahu k našemu smluvnímu vztahu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah pro naplnění stanoveného účelu.

11.3. Potřebujeme, aby Vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Pokud bude některý z Vámi poskytnutých údajů neaktuální, dejte nám o tom vědět v co nejkratší době, abychom to napravili.

11.4. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

12. PRÁVO PODAT STÍŽNOST DOZOROVÉMU ORGÁNU

12.1. 1V případě, že máte jakékoliv pochybnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. státnímu orgánu, který vykonává dozor nad správným a zákonným zpracováváním osobních údajů od subjektů údajů.

12.2. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627.

12.3. Příslušné kontaktní údaje na Úřad pro ochranu osobních údajů najdete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/

13. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1. Pokud nás budete chtít kontaktovat v souvislosti se zpravováním Vašich osobních údajů, obracejte se na následující kontakty:

 1. písemně na adresu sídla: Chalupníkova 1234/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava
 2. e-mailem na naši e-mailovou adresu: info@qvamp.com

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE 15.12.2022

‹beat›app, s.r.o.